English  
     
 
 
 
 
   
Dodaj med priljubljene
 

Center za podpore (Borzen)

  Slovensko > Zakonodaja in razpisi
 

V nadaljevanju predstavljamo sistem podpor za obnovljive vire električne energije.
Za vse dodatne informacije pokličite operativnega izvajalca podporne sheme - CENTER ZA PODPORE, telefon 01 620 76 55.

NOV SISTEM PODPOR PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV IN VISOKO UČINKOVITE SOPROIZVODNJE TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE

Borut Rajer, Simona Mravlje, Nataša Sitar

Z novelo Energetskega zakona (EZ-C), ki je stopila v veljavo 12.7.2008, se je spremenil sistem podpor za električno energijo iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE). Sprememba je predvsem posledica uskladitve s pravili Evropske Unije in bo posegla tako v sistem podeljevanja podpor, kot tudi v sistem zbiranja sredstev. Operativni izvajalec podporne sheme je Center za podpore (CP), ki deluje v okviru podjetja Borzen, organizatorja trga z električno energijo, kot ena izmed nalog gospodarske javne službe. Konec januarja 2009 so bili sprejeti podzakonski predpisi, ki omogočajo začetek prehodnega obdobja s 1.1.2009 za obstoječe t.i. »kvalificirane proizvajalce«. S sprejetjem preostalih aktov pa se bo začel prehod proizvodnih enot v nov sistem.

Nova podporna shema

Novela Energetskega zakona EZ-C je uvedla novo podporno shemo za SPTE in OVE, ki bo podrobneje opredeljena s podzakonskimi akti, ki naj bi bili sprejeti v kratkem.

Bistvene spremembe glede na star sistem so:

 • izvajanje sheme se prenese iz sistemskih operaterjev omrežja na organizatorja trga,
 • nov način določitve in usklajevanja referenčnih stroškov, implicitne tržne cene ter posledično višine podpor,
 • večja specifičnost glede na tehnologijo proizvodne enote (boljša ureditev predvsem za SPTE enote),
 • hitrejše usklajevanje in prilagajanje razmeram na trgu,
 • bolj jasna opredelitev odgovornosti za izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo in bilančne pripadnosti,
 • neodvisnost višine prispevka (vira financiranja podporne sheme) od količine porabljene električne energije,
 • potrdila o izvoru kot podlaga oziroma potrebni pogoj za izplačevanje podpor.

Nova podporna shema razlikuje med sledečimi tipi upravičencev:

 • SPTE enote, ki se delijo na skupino mikro in male (<1MW moči) in ostale (do največ 200MW),
 • OVE enote, ki se delijo na skupino do 5MW moči in ostale (do največ 125MW).

SPTE enote z močjo manjšo od 1MW ter OVE enote z močjo manjšo od 5MW lahko izbirajo med tipoma podpore, ki sta na voljo – zagotovljeni odkup in obratovalna podpora. Večje enote lahko prejemajo le obratovalno podporo, t.j. nimajo pravice zahtevati zagotovljenega odkupa. Za SPTE enote je podpora omejena do starosti naprave 10 let, za OVE naprave pa je meja 15 let od začetka obratovanja. Če enota vstopi v sistem, ko je že v obratovanju, se trajanje podpore zmanjša za čas od začetka obratovanja do vstopa v sistem podpor. Enote starejše od 10 (SPTE) oziroma 15 (OVE) let torej ne bodo mogle vstopiti v nov sistem.

Shema razlikuje med dvema vrstama podpor:

 • Zagotovljeni odkup električne energije: Pri zagotovljenem odkupu CP prevzema električno energijo in jo plačuje po ceni, ki je določena v odločbi. Naprava je uvrščena v posebno bilančno skupino oziroma podskupino, ki jo oblikuje CP (»eko skupina«). Napravam, ki imajo to vrsto podpore, bo CP urejal izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo (t.j. kritje »odstopanj«). Zagotovljeni odkup je soroden t.i. »obveznemu odkupu« v prejšnjem sistemu podpor.
 • Obratovalna podpora (ali »finančna pomoč za tekoče poslovanje«): Pri obratovalni podpori CP ne prevzema in ne plačuje električne energije, temveč na podlagi proizvedenih neto količin električne energije le izplačuje obratovalno podporo, ki je namenjena temu, da proizvodni enoti nadomesti razliko med proizvodnimi stroški in tržno ceno, ki jo enota iztrži na prostem trgu. Proizvodne enote, ki prejemajo ta tip podpore, si morajo same urediti izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo in bilančno pripadnost oziroma jim to uredi dobavitelj, s katerim imajo sklenjeno odprto pogodbo za prodajo električne energije. Ta vrsta podpore je sorodna podpori v obliki »premije« v prejšnjem sistemu.

V novem sistemu se spreminja tudi vir financiranja sheme. V skladu s spremembami in dopolnitvami Energetskega zakona in sprejetimi uredbami se od januarja 2009 vsem odjemalcem električne energije obračunavata nova prispevka, in sicer:

 • prispevek za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije,
 • prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov.

Prispevka nadomeščata dosedanji dodatek k omrežnini za pokrivanje obveznega odkupa električne energije od kvalificiranih proizvajalcev (t.i. »dodatek za prednostno dispečiranje«), ki se je pobiral z enakim namenom. Prispevka se obračunava mesečno na enoto obračunske moči kot posebna postavka na računu za uporabo omrežja. Gre za ločena prispevka, ki nista del cene za uporabo omrežja.

Višina posameznega prispevka je odvisna od moči in napetostne ravni prevzemno predajnega mesta, kategorije odjemalca ter namena uporabe električne energije. Višino prispevkov za posamezno koledarsko leto določi vlada najkasneje do 1. decembra v predhodnem letu na podlagi ocene Agencije za energijo in Centra za podpore o obsegu potrebnih sredstev za izvajanje programov podpor in druge namene, za katere se ta sredstva po zakonu uporabljajo.

Sprememba podlage za obračun (prejšnji prispevek je bil vezan na porabljeno količino električne energije) je prav tako posledica uskladitve s pravili Evropske Unije, saj naj bi prejšnji način obračuna diskriminiral tujo „zeleno” električno energijo.

Potrdila o izvoru bodo pogoj za pridobivanje podpor in bodo morala biti kot dokaz OVE / SPTE proizvodnje prenesena na CP. Prenos potrdil o izvoru na Center za podpore se bo izvajal naknadno, predvidoma na letni osnovi. V primeru da prenos ne bo urejen, bo moral proizvajalec prejeta sredstva podpor vrniti Centru za podpore.

Pridobivanje potrdil o izvoru in prenos na Center za podpore si prejemnik uredi z izdajateljem potrdil o izvoru (Javna Agencija RS za energijo) ob oziroma po pridobitvi deklaracije za proizvodno napravo, ki jo morajo na novo pridobiti vsi proizvajalci (tudi obstoječi »kvalificirani proizvajalci«), ki želijo prejemati potrdila o izvoru in / ali podpore.

Če strnemo bo morala proizvodna enota, ki bo zgrajena na novo ali do sedaj ni prejemala podpor, za vstop v sistem podpor narediti naslednje:

 1. Izpolniti zahteve gradbene, okoljske in druge zakonodaje, ki se tiče gradnje elektroenergetskih objektov.
 2. Se dogovoriti s pristojnim sistemskim operaterjem za ureditev dostopa do omrežja in fizične priključitve na omrežje. S tem se potrdi tehnična ustreznost naprave z vidika elektroenergetskega sistema.
 3. Od Javne Agencije RS za energijo pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo, ki potrjuje, da je naprava skladna z zahtevami za OVE / SPTE proizvodnjo in da lahko prejema potrdila o izvoru. Ob pridobitvi deklaracije si lahko proizvajalci uredijo tudi vse potrebno za izdajo potrdil o izvoru.
 4. Na podlagi deklaracije si mora naprava, če izpolnjuje nekaj dodatnih pogojev, mora prav tako pri Javni Agenciji RS za energijo pridobiti še odločbo o dodelitvi podpore.
 5. Na podlagi odločbe skleniti standardizirano pogodbo med proizvodno napravo (oz. njenim lastnikom) in CP, ki je podlaga za operativno izvajanje podporne sheme.

Prejemanje podpore za obstoječe »kvalificirane proizvajalce« v prehodnem obdobju od 1.1.2009 dalje

Na podlagi 42. člena EZ-C bo CP vsaj do 12.7.2009 oziroma najkasneje do 31.12.2011 za obstoječe kvalificirane proizvajalce izvajal dodeljevanje podpor glede na prej veljavna pravila, kot sledi:

 • Kvalificirani proizvajalci, ki so imeli na dan 12.7.2008 veljavno pogodbo s sistemskim operaterjem, oziroma so jo na podlagi veljavne odločbe sklenili kasneje, obdržijo pravico nadaljevanja obstoječe vrste podpore v obstoječi višini v »prehodnem obdobju« najdlje do 12.7.2009.
 • Pogoj za prejemanje podpore v »prehodnem obdobju« je pridobitev deklaracije za proizvodno napravo (izdaja jih Javna Agencija RS za energijo) najkasneje do 31.3.2009 ter na njeni podlagi pridobitev in prenos potrdil o izvoru na Center za podpore, kar se bo predvidoma izvajalo naknadno.
 • Prenos v »prehodno obdobje« je bil izveden avtomatično na podlagi sklepa, ki ga je Center za podpore poslal kvalificiranim proizvajalcem po pošti, na podlagi katerega bo nadaljeval z izvajanjem podpor v obstoječi vrsti in zakonsko določeni višini. CP je sklepe pripravil na podlagi podatkov, ki jih je pridobil neposredno od sistemskih operaterjev. Prejeti sklepi so podlaga za izdajo računov. CP bo izplačeval podpore za električno energije proizvedeno od 1.1.2009 dalje.
 • Obstoječi proizvajalci, katerih proizvodne naprave izpolnjujejo starostne pogoje za pridobitev podpore po EZ-C (do 15 let OVE in do 10 let SPTE), morajo vstopiti v nov sistem prejemanja podpor najkasneje do 12.7.2009, če želijo še naprej prejemati podporo. Vstop v nov sistem se izvede kot sledi: 1. proizvajalec na podlagi veljavne deklaracije za proizvodno napravo pridobi odločbo o dodelitvi podpore, ki jo izda Javna Agencija RS za energijo, 2. na podlagi izdane odločne proizvajalec sklene pogodbo s CP. Navedeni koraki bodo možni, ko bodo sprejeti manjkajoči podzakonski predpisi.
 • Obstoječi proizvajalci, katerih proizvodne naprave ne izpolnjujejo starostnih pogojev za pridobitev podpore po novem sistemu, ki ga prinaša EZ-C (nad 15 let OVE in nad 10 let SPTE), in ki želijo prejemati podpore, lahko prejemajo podpore v okviru določil 3. odstavka 42. člena EZ-C, vendar najdlje do konca leta 2011. Po tem roku niso več upravičeni do prejemanja podpor.

Več informacij o prehodnem obdobju (vključno s pomočjo glede izdaje računov) je dostopno na spletni strani http://www.borzen.si/slo/dejavnosti/centerzapodpore.

O Centru za podpore

CP je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE in se izvaja kot ena izmed dejavnosti obvezne republiške gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo v okviru podjetja Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o.

Skladno z Energetskim zakonom, dejavnost centra za podpore obsega naslednje temeljne naloge:

 • upravljanje s sredstvi prispevkov,
 • sklepanje pogodb o podporah,
 • izplačevanje podpor,
 • odkup električne energije od proizvajalcev,
 • ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo za odkupljeno električno energijo,
 • prodaja odkupljene električne energije na trgu.

Poleg izvajanja podporne sheme za OVE in SPTE opravlja CP skladno z Energetskim zakonom še naslednje naloge:

 • dejavnosti povezane z zagotavljanjem zanesljive oskrbe z električno energijo v državi na podlagi uporabe domačih virov primarne energije,
 • dejavnosti povezane z zagotavljanjem zadostnih proizvodnih zmogljivosti,
 • dejavnosti povezane z izvajanje programov za varčevanje z električno energijo.
 
Dodatne vsebine
 
Razpisi
Zakonodaja

Novosti
 
16.06.2011
Novi predsednik ZDMHE
01.04.2011
Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslancev Državnega zbora Republike Slovenije glede izgradnje malih hidroelektrarn

Kontaktni podatki
  Zveza društev MHE Slovenije
Tržaška 132, 1000 Ljubljana

Telefon: 041 634 560
E-mail:
   
     
  © 2007-2023 ZDMHE
Vse pravice pridržane.
Domov  |  Predstavitev  |  Za člane  |  Za graditelje  |  Zakonodaja in razpisi  |  Projekti  |  Povezave  |  Piškotki Stran poganja
EASYWEB